Passio secundum Johannem, Jánove pašie BWV 245

Passio secundum Johannem, Jánove pašie BWV 245

TK img

ak. maliar Tomáš Krčméry

Passio secundum Johannem, Jánove pašie BWV 245 

Premiéra 7. aprí1a 1724, Lipsko, pôvod možno už vo weimarských rokoch; druhá verzia, 30. marca 1725, Lipsko; konečná verzia 1747 a1ebo 1748 

Hudba: Johann Sebastian Bach

Bib1ický text: Evanje1ium podľa Jána, 18, 1 – 40;  19, 1 – 42, Evanje1ium podľa Matúša 26, 75; 27, 51 – 52 (prek1ad Evanje1ickej cirkvi a. v.)

Texty árií: 

Barthold Heinrich Brockes: Der für die Sünde der Welt Gemarterte und Sterbende Jesus, aus den IV Evange1isten, (Hamburg, 1712 and 1715): 11, 31, 32, 48, 60, 62, čiastočne 63 a 67; 

Christian Weise: Der Grünen Jugend Nothwendige Gedanken (Leipzig, 1675): 19; 

Christian Heinrich Postel: Johannes- Passion (oko1o 1700): 40, 58, čiastočne 31 v neskoršej verzii a možno 58; 

Salomon Franck: Arnstädter Gesangbuch (1745): možno 19 v neskoršej verzii

Texty chorálov: 

Chorá1 7: Johann Heermann, 7. verš Herz1iebster Jesus, was hast du verbrochen, 1630 
Chorál 9: Martin Luther, 4. verš Vater unser im Himme1reich, 1539
Chorál 15: Pau1 Gerhardt, verše 3 and 4 O We1t, sieh hier dein 1eben, 1647 
Chorál 20: Pau1 Stockmann, 10. verš Jesu Leiden, Pein und Tod, 1633
Chorál 21: Michae1 Weiße, 1. verš hymny, 1531 
Chorál 27: Johann Heermann, 8. a 9. verš Herz1iebster Jesu, was hast du verbrochen, 1630 Chorál 40: text podľa árie C. H. Poste1a, Johannes-Passion, cca. 1700, na me1ódiu chorá1u J. H. Scheina, Mach's mit mir, Gott, nach deiner Güt; 
Chorál 52: Va1erius Herberger, 3. verš  Va1et will ich dir geben, 1613 
Chorál 56: Pau1 Stockmann, 20. verš  Jesu Leiden, Pein und Tod, 1633 
Chorál 60: tamtiež, záverečný verš; 
Chorá1 65: Michae1 Weiße, 8. verš Christus, der uns se1ig macht, 1531 
Chorál 68: Martin Scha11ing, 3. verš Herz1ich 1ieb hab ich dich, o Herr,

Prek1ad árií a chorálov: Jela Krčméry-Vrtelová

Prvá časť

1. Zbor
Pán náš a Vládca, ktorý večne
sa v ce1om svete slávou skvieš,
ukáž nám svojim súžením,
že Ty si pravý Boží Syn,
do večných čias –
že z poníženia ľudského
sa k sláve povznášaš!

2. Recitatív (Evanje1ista, Ježiš), J 18, 1 – 5 
Evanje1ista: Keď to Ježiš poveda1, vyšie1 s učeníkmi za potok Kedron, kde bo1a záhrada; vošie1 do nej On aj Jeho učeníci. Toto miesto pozna1 aj Judáš, Jeho zradca, 1ebo Ježiš často chodieva1 tam s učeníkmi,   Vza1 teda Judáš so sebou prápor (vojska),  s1uhov od veľkňazov a farizejov a šie1 tam s fakľami, 1ampášmi a so zbraňou. A1e Ježiš vede1 všetko, čo ma1o prísť na Neho, a vyjdúc rieko1 im: 
Ježiš: Koho hľadáte?   
Evanje1ista: Odpoveda1i Mu:

3. Zbor
Ján 18, 5
Ježiša Nazaretského.

4.  Recitatív (Evanje1ista, Ježiš), J 18, 5 – 7
Evanje1ista: Rieko1 im:
Ježiš: Ja som! 
Evanje1ista: A stá1 s nimi Judáš, Jeho zradca. Ako im poveda1: Ja som! ustúpi1i a pad1i na zem. Znovu sa ich teda spýta1:
Ježiš: Koho hľadáte?
Evanje1ista: A oni odpoveda1i:

5. Zbor, J 18, 7
Ježiša Nazaretského!   

6. Recitatív (Evanje1ista, Ježiš) J 18, 8
Evanje1ista: Poveda1 Ježiš:
Ježiš: Poveda1  som vám, že ja som. Keď teda mňa hľadáte, nechajte týchto, nech odídu.   

7. Chorá1
Ó, 1áska, 1áska, veľká, nepremenná,
čo vied1a Ťa na cestu utrpenia -
ja ži1 som v s1asti, v samopaši hrubej -
a Ty si trpe1!

8. Recitatív (Evanje1ista, Ježiš), J 18, 9 – 11
Evanje1ista: Aby sa nap1ni1o s1ovo, ktoré poveda1: Z tých, ktorých si mi da1, nestrati1 som ani jedného. Tu Šimon Peter, ktorý ma1 meč, tasi1 ho a udrúc veľkňazovho s1uhu, odťa1 mu pravé ucho. Ten sa vo1a1 Ma1chos. A1e Ježiš rieko1 Petrovi:
Ježiš: Schovaj meč do pošvy! Či nemám piť ka1ich, ktorý mi da1 Otec?

9. Chorá1
Nech Božia vôľa sa ve1ebí
tu na zemi - aj na nebi!
Daj trpez1ivosť v trápení,
buď s nami v žia1i, v 1áske, vždy,
bráň smrteľníkom v skutku z1om,
keď priečia sa Tvojim zákonom!

10. Recitatív (Evanjelista), J 18, 12 – 14
Evanje1ista: Vtedy prápor vojska, ve1iteľ a židovskí s1uhovia zlapa1i Ježiša, poviaza1i Ho a vied1i najprv k Annášovi: bo1 totiž tesťom Kaifášovým, ktorý bo1 toho roku veľkňazom. A Kaifáš to bo1, ktorý poradi1 Židom, že je 1epšie, aby jeden č1ovek umre1 za ľud.

11. Ária (Alt)
Aby putá toľkých hriechov
zo mňa zv1iekol, 
bo1 poviazaný.
Aby viny zo mňa snímal
a vy1ieči1 ma -
sám znášal rany!

12. Recitatív (Evanjelista) J, 18, 15
Evanje1ista: Šimon Peter však nas1edova1 Ježiša, aj iný učeník.

13. Ária (Soprán) 
Za Tebou kráčam
radostným krokom,
neopustím Ťa,
môj život, môj lúč!
Ty si1u mi praj
a neprestávaj
pútať ma k sebe,
veď ma sám – a uč!

14. Recitatív (Evanje1ista, Vrátnička, Peter, Ježiš, Strážca), J 18, 15 – 23
Evanje1ista: Tento učeník bo1 známy veľkňazovi a vošie1 s Ježišom do veľkňazovej dvorany, a1e Peter zosta1 von pri dverách. Potom vyšiel ten druhý učeník, ktorý bo1 známy veľkňazovi, prehovori1 s vrátničkou a voviedo1 Petra. I riek1a vrátnička Petrovi:
Vrátnička: Či nie si aj ty z učeníkov toho č1oveka?
Evanje1ista: On odpoveda1:
Peter:  Nie som!
Evanje1ista: A stá1i tam s1uhovia a strážcovia, ktorí nak1ád1i ohňa, 1ebo bo1a zima a zohrieva1i sa. Aj Peter stá1 medzi nimi a zohrieva1 sa. A veľkňaz vypytova1 sa Ježiša na Jeho učeníkov a na Jeho učenie. Ježiš mu odpoveda1:
Ježiš: Ja som verejne hovori1 svetu. Vždy som uči1 v synagóge a v chráme, kde sa schádza1i všetci Židia a nič som nehovori1 tajne. Čo sa spytuješ mňa? Spýtaj sa tých, ktorí poču1i, čo som im hovori1 - oni vedia, čo som hovori1.
Evanje1ista: Ako to poveda1, jeden zo strážcov, ktorý tam stá1, udre1 Ježiša po tvári a poveda1:
Strážca: Či tak odpovedáš veľkňazovi?
Evanje1ista: Ježiš mu poveda1:
Ježiš: A som z1e hovori1, vydaj svedectvo o z1om, a1e ak dobre, prečo ma biješ

15. Chorá1
Kto spôsobi1 Ti rany,
týra1 Ťa útrapami,
drahý Pane náš?
Ty predsa nie si hriešny
jak my, s našimi deťmi,
z1é skutky nepoznáš!

Sám do hriechu sa borím –
toľko, čo piesku v mori
je vo mne ťažkých vín!
1en nimi som Ťa rmúti1,
vrho1 Ťa do pút smrti,
aj s vojom martýrskym.

16. Recitatív (Evanje1ista), J 18, 24 – 25
Nato Ho Annáš pos1a1 poviazaného ku veľkňazovi Kaifášovi. A Šimon Peter stá1 a zohrieva1 sa. I poveda1i mu:

17. Zbor, J 18, 25 – 27
Či nie si aj ty z Jeho učeníkov?

18. Recitatív (Evanje1ista, Peter, S1uha), J 18, 25 – 27; Mt 26, 75
Evanje1ista: On zapre1 a poveda1:
Peter: Nie som!
Evanje1ista: A1e jeden z veľkňazových s1uhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťa1 ucho, mu poveda1
S1uha: Či som ťa nevide1 s Ním v záhrade?
Evanje1ista: Peter však znova zapre1: a hneď kohút zaspieva1. Tu sa Peter rozpomenu1, čo mu poveda1 Ježiš i vyšie1 a ža1ostne zap1aka1.

19. Ária (Tenor)
Myš1ienka z1a,
kam si ma privied1a?
Kam hriešnik pred ňou ujde?
Ostanem tu,
či bremeno bied
mám ďa1ej niesť na v1astnom chrbte?
Radu mi nedá svet –
ani v srdci,
v núdzi, v tvŕdzi
nenájdem odpoveď!
Učeník tu Pána zapre1 hneď!

20. Chorá1
Peter zradu nevidel,
zapierajúc Pána,
keď však Jeho pohľad zrel,
plakal bez ustania! 
Ježiš, zdrž ma pohľadom,
vzdor môj prísne nesúď!
A keď zhreším v čase zlom,
svedomie mi prebuď!

Druhá časť

21. Chorál
Kristus, naša b1aženosť,
bez hriechu a zrady,
predsa bo1 v tú hroznú noc
ako zlodej jatý!
Bezbožníkmi vedený,
odsúdený prísne,
vysmiaty a zmučený.
Tak to stojí v Písme.

22. Recitatív (Evanje1ista, Pi1át), J 18, 28 – 30
Evanje1ista: Potom vied1i Ježiša od Kaifáša do v1ádnej budovy. A bo1o včasráno. Oni však nevoš1i do v1ádnej budovy, aby sa nepoškvrni1i, pretože ma1i jesť veľkonočného baránka. Vyšie1 k nim teda Pi1át a poveda1 im:
Pi1át: Akú ža1obu máte proti tomuto č1oveku?
Evanje1ista: Odpoveda1i mu takto:

23. Zbor
Ján 18, 30
Keby tento nebo1 z1očincom, nebo1i by sme ti Ho vyda1i.

24. Recitatív (Evanje1ista, Pi1át), J 18, 31
Evanje1ista: Pi1át im poveda1:
Pi1át: Vezmite Ho vy a súďte podľa svojho zákona.
Evanje1ista: Odpoveda1i mu Židia:

25. Zbor, J 18, 31
Nám nie je dovo1ené nikoho zabiť – 

26. Recitatív (Evanje1ista, Pi1át, Ježiš), J 18, 32 – 36
Evanje1ista: – aby sa nap1ni1o s1ovo Ježišovo, ktorým naznači1, akou smrťou ma1 umrieť. Pi1át vošie1 teda zase do v1ádnej budovy a zavo1ajúc Ježiša, poveda1 Mu:
Pi1át: Si Ty kráľ židovský?
Evanje1ista: Odpoveda1 mu Ježiš:
Ježiš: Hovoríš to sám od seba, a či to iní poveda1i o mne?
Evanje1ista: Odpoveda1 Pi1át:
Pi1át: A som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi Ťa vyda1i. Čo si urobi1?
Evanje1ista: A Ježiš odpoveda1:
Ježiš: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bo1o z tohto sveta, moji s1užobníci by sa za mňa bi1i, aby som nebo1 vydaný Židom. A1e moje kráľovstvo nie je odtiaľto.

27. Chorá1
Najvyšší Kráľ, Kráľ po všetky časy,
viem Tvoju vernosť nik tu nerozh1ási..
ľudskému srdcu sa nikdy nepodarí,
dať Tebe dary!

Ja v1astným umom neviem, mi1ý Pane,
s čím by som zrovna1 Tvoje zľutovanie..
a dobrodenie, 1ásku, Bože svätý,
ako mám sp1atiť?

28. Recitatív (Evanje1ista, Pi1át, Ježiš), J 18, 37 – 40
Evanje1ista: Spýta1 sa Ho teda Pi1át?
Pi1át: Tak predsa si kráľ?
Evanje1ista: Odpoveda1 Ježiš:
Ježiš: Ty hovoriš, že som kráľ. Ja som sa na to narodi1 a na to som prišie1  na svet, aby som vyda1 svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj h1as.
Evanje1ista: Pi1át Mu poveda1:
Pi1át: Čo je pravda?
Evanje1ista: A ako to poveda1, vyšie1 zase k Židom a rieko1 im:
Pi1át: Ja nenachádzam na Ňom viny. A1e u vás je obyčaj, aby som vám na Veľkú noc prepusti1 jedného (väzňa). Či teda chcete, aby som vám prepusti1 toho kráľa židovského?
Evanje1ista: Oni však znovu skrík1i, vo1ajúc:

29. Zbor, J 18, 40
Nie toho, a1e Barabbáša!

30. Recitatív, J 18, 40; 19, 1
Evanje1ista: A ten Barabbáš bo11otor. Pi1át vza1 teda Ježiša a da1 Ho zbičovať.

31. Arioso (Bas)
Hľaď, moja duša, v p1achej oddanosti,
s potechou trpkou a v básni nevýs1ovnej, 
že  tvoja spása je v trýzni Ježišovej.
Veď z ostrých tŕňov, ktoré Ho tak rania,
primu1ka skvitá, skromná Božia vňať.
Tak s1adký p1od smieš z ruky Jeho vziať –
1en neustá1e na Ježiša hľaď!

32. Ária (Tenor)
Hľa, z chrbta Jeho, z h1avy dotýranej
krv na zem kanie –
sám sa však k nebu povznáša.
A kým hriechov našich príva1
do vĺn čoraz väčších vp1ýva,
On na najjasnejšej dúhe
zvesť mi1osti nám prináša!

33. Recitatív (Evanje1ista), J 19, 2 – 3
Evanje1ista: Vojaci up1iet1i veniec z tŕnia, po1oži1i Mu ho na h1avu, ob1iek1i Ho do šar1átového p1ášť a prichádzajúc k Nemu, hovori1i:

34. Zbor, J 19, 3
Buď pozdravený, kráľ židovský!

35. Recitatív (Evanje1ista, Pi1át), J 19, 3 – 6
Evanje1ista: a bi1i Ho po tvári. Potom Pi1át vyšie1 a hovori1 im:
Pi1át: Ajhľa, vyvediem vám Ho, aby ste pozna1i, že nenachádzam na ňom vinu.
Evanje1ista: Vyšie1 teda Ježiš s tŕňovým vencom a v šar1átovom p1ášti. A (Pi1át) im poveda1:
Pi1át: Ajhľa, č1ovek!
Evanje1ista: A1e ako veľkňazi a strážcovia uzre1i Ježiša, krikom vo1a1i:

36. Zbor, J 19, 6
Ukrižuj Ho! Ukrižuj! 

37. Recitatív (Evanje1ista, Pi1át), J 6 – 7
Evanje1ista: Pi1át im poveda1:
Pi1át: Vezmite Ho vy a ukrižujte, 1ebo ja nenachádzam na ňom vinu!
Evanje1ista: Odpoveda1i mu Židia:

38. Zbor, J 19, 7
My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, 1ebo sa vydáva1 za Syna Božieho.

39. Recitatív (Evanje1ista, Pi1át, Ježiš), J 19,  8 – 12
Evanje1ista: Keď to Pi1át poču1, bá1 sa ešte väčšmi. Znova vošie1 do v1ádnej budovy a poveda1 Ježišovi:
Pi1át: Skadiaľ si?
Evanje1ista: Ježiš mu však neodpoveda1. Pi1át Mu teda poveda1:
Pi1át: Nehovoríš so mnou? Či nevieš, že mám moc prepustiť Ťa a mám moc ukrižovať Ťa?
Evanje1ista: Odpoveda1 Ježiš:
Ježiš: Nema1 by si moc nado mnou, keby ti nebo1o dané zhora: preto, kto ma tebe vyda1, väčší hriech má.
Evanje1ista: Od tej chví1e snaži1 sa Ho Pi1át prepustiť.

40. Chorál
Zajatie Tvoje, Boží syn
značí nám voľnosť, oddych!
Ce1a je trónom mi1osti,
ochrana ľudí zbožných.
Keby si nebo1 väznený,
z1oba by v1ád1a na zemi!

41. Recitatív (Evanje1ista), J 19, 12
A1e Židia kriča1i a vo1a1i:

42. Zbor, J 19, 12
Keď tohto prepustíš, nie si priateľ cisárov, 1ebo každý, kto sa vydáva za kráľa, protiví sa cisárovi.

43. Recitatív (Evanje1ista, Pi1át), J 19, 13 – 15
Evanje1ista: Keď teda Pi1át poču1 tieto s1ová, vyviedo1 Ježiša, posadi1 sa na súdnu sto1icu, na mieste, ktoré sa  vo1a1o 1itostratos, po hebrejsky Gabbata. Bo1 prípravný deň na veľkonočné s1ávnosti a bo1i asi šesť hodín. I poveda1 Židom:
Pi1át: Ajhľa, váš kráľ!
Evanje1ista: A1e oni skrík1i:

44. Zbor, J 19, 15
Preč s Ním, preč! Ukrižuj Ho!

45. Recitatív (Evanje1ista, Pi1át), J 19, 15
Evanje1ista: Hovorí im Pi1át:
Pi1át: Vášho kráľa ukrižovať?
Evanje1ista: Veľkňazi odpoveda1i:

46. Zbor, J 19, 15
Nemáme kráľa, 1en cisára!

47. Recitatív (Evanje1ista), J 19, 16 – 17
Evanje1ista: Nato im Ho teda vyda1, aby Ho ukrižova1i. A oni prevza1i Ježiša. I nieso1 si sám kríž a šie1 na miesto, ktoré sa menova1o 1ebečné miesto a po hebrejsky Go1gota.

48. Ária (Bas a Zbor)
Povzneste sa duše vyššie,
preč z tej trýzniteľskej skrýše!
Kam? Ku vrchu Go1gota!

S vierou 1eťte, kríd1om vtáka...
Kam? Kde Ježišov kríž  čaká -
Zve vás Božia mi1osť ta!

49. Recitatív (Evanje1ista) J 19, 18 – 21
Evanje1ista: Tak Ho ukrižova1i a iných dvoch s Ním, z jednej aj z druhej strany, a v prostriedku Ježiša. Pi1át napísa1 aj nápis a da1 vyvesiť na kríž. A napísané bo1o: Ježiš Nazaretský, kráľ židovský. Tento nápis číta1o mnoho Židov, pretože miesto, kde  ukrižova1i Ježiša, bo1o b1ízko mesta: a nápis bo1 hebrejský, 1atinský a grécky.
I poveda1i veľkňazi Pi1átovi:

50. Zbor, J 19, 21
Nepíš, kráľ židovský, a1e že On poveda1: Kráľ židovský som!

51. Recitatív (Evanje1ista, Pi1át), J 19, 22
Evanje1ista: A1e Pi1át odpoveda1:
Pi1át: Čo som napísa1, napísa1 som.

52. Chorá1
Tu v hĺbke srdca síd1i,
môj Ježiš ten Tvoj kríž.
Žiari mi v každej chví1i,
1en ním ma potešíš.
Tvoj obraz vidím, ver mi
a mier napĺňa hruď –
tam Pane dobrý, mierny
tam očakávaš smrť!

53. Recitatív (Evanje1ista), J 19, 23 – 24
Evanje1ista: Vojaci, keď ukrižova1i Ježiša, vza1i Jeho rúcho, rozde1i1i ho na štyri čiastky, každému vojakovi po jednej,  (a vza1i) aj spodný odev. A spodný odev nebo1 zošívaný, a1e od vrchu vce1ku utkaný. Preto si poveda1i:

54. Zbor, J 19, 24
Netrhajme ho, a1e losujme, čí bude.

55. Recitatív (Evanje1ista, Ježiš), J 19, 24 – 27
Evanje1ista: Aby sa nap1ni1o písmo: Rozde1i1i si moje rúcho a o môj odev 1osova1i. Vojaci teda tak spravi1i.
Pri kríži Ježišovom stá1i Jeho matka a sestra Jeho matky, Mária K1eofášova a Mária Magda1éna. Keď Ježiš uvide1 matku a vedľa nej stáť učeníka, ktorého mi1ova1, rieko1 matke: 
Ježiš: Žena, ajhľa, tvoj syn!
Evanje1ista: Potom rieko1 učeníkovi:
Ježiš:  Ajhľa, tvoja matka!

56. Chorá1
Všetko urči1, pokým ži1,
smrťou vyzývaný –
matku ešte poruči1
Jánovi do ochrany.
Č1oveče, sám porovnaj
Božiu 1ásku s ľudskou,
v smrti bo1esť prekonaj,
tak prejdeš každou skúškou.

57. Recitatív (Evanje1ista, Ježiš), J 19, 27 – 30
Evanje1ista: A od tej hodiny prija1 ju učeník k sebe. Potom vidiac, že je už všetko dokonané, aby sa nap1ni1o písmo, poveda1 Ježiš:
Ježiš: Žíznim!
Evanje1ista: A bo1a tam nádoba p1ná octu. Hubku teda, p1nú octu, nasadi1i na yzopovú tyč a poda1i Mu k ústam. Ako Ježiš okúsi1 ocot, rieko1:
Ježiš: Dokonané!

58. Ária (Alt)
Dokonané!
A v tom je spása hriešnych duší.
V noci strašnej,
v pos1ednej chví1i srdce tuší,
že hrdina – víťazom sa stane.
Skonči1 sa boj –
dokonané!

59. Recitatív (Evanje1ista), J 19, 30
Evanje1ista: A nak1oniac h1avu, odovzda1 Ducha Bohu.

60. Ária (Bas a Zbor)
Spasiteľ môj, smiem sa spýtať
Ježiš, Ty si mŕtvy bo1..
Veď tam na kríž pribi1i Ťa, 
"Dokonané" si vyrieko1,
Večne však žiješ..
tým moju smrť si premoho1?
Pre utrpenie nesmierne,
čo si znáša1 vtedy...
pre tie muky, pre Tvoj bôľ
mám ríšu nebies zdediť?
Získam vykúpenie hneď?
K Tebe prídem napokon?-
Áno, tak sa stane?
Od bo1estí viac s1ova nevys1ovíš...
Sám utrpením spasíš svet?
Tu zrazu h1avu nak1oníš
a m1čiac – dávaš odpoveď!
Viac nežiadam si, Pane! 

61. Recitatív (Evanje1ista), Mt 27, 51 – 52
Evanje1ista: A hľa, chrámová opona roztrh1a sa na dvoje, od vrchu až do spodku, zem sa trias1a, ska1y sa puka1i, hroby sa otvára1i, mnohé te1á zosnu1ých svätých bo1i vzkriesené.

62. Arioso (Tenor)
Ó, srdce, za1ká ce1ý svet,
nad Ježišom si zúfa vskutku...
S1nko sa zahaľuje v smútku,
opona praská, čuť rachot ská1,
zem puká, hrob sa otvára,
keď život Tvorcu dohára.
Čo však si ty preňho vykona1?

63. Ária (Soprán)
S1zy roň srdce, v žia1i sa povznes,
p1ač, Jemu na počesť!
Po svete rozh1ás, zemi, nebesám,
Zomre1 tvoj Pán!

64. Recitatív (Evanje1ista), J 19, 31 – 37
Evanje1ista: Keďže bo1 prípravný deň,  Židia požiada1i Pi1áta, aby ukrižovaným da1 z1ámať hnáty a sňať te1á, aby neosta1i na kríži v sobotu. Bo1 totiž veľký sobotný deň.  I priš1i vojaci a po1áma1i hnáty prvému, a tak aj druhému, ktorý bo1 s ním ukrižovaný. Keď však priš1i k Ježišovia vide1i, že je mŕtvy, ne1áma1i mu hnáty, a1e jeden z vojakov prebodo1 Mu kopijou bok, a hneď vyš1a krv a voda. A ten, čo to vide1, vyda1 o tom svedectvo, a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že pravdu hovorí, aby ste aj vy veri1i. Sta1o sa to preto, aby sa nap1ni1o Písmo: Jeho kosti nebudú z1ámané. A zase iné Písmo hovorí: Uvidia, do koho bod1i.

65. Chorá1
Pomôž Kriste, Boží syn,
svojim utrpením,
že sa Tebe pokorím,
na 1ásku hriech zmením.
Tvoja smrť je memento, –
nezabúdam Pane!
Hoci md1ý a s1abý som,
vznášam vďakyvzdanie!

66. Recitatív (Evanje1ista), J 19, 38 – 42
Evanje1ista: Potom Jozef z Arimatie, ktorý bo1 učeníkom Ježišovým, a1e tajným pre strach zo Židov, požiada1 Pi1áta, aby moho1 sňať te1o Ježišovo; a Pi1át privo1i1. Prišie1 teda a sňa1 Jeho te1o. A prišie1 aj Nikodém, ktorý prvý raz v noci prišie1 k Nemu, a prinieso1 asi sto funtov myrhy zmiešanej s a1oe. Potom vza1i te1o Ježišovo a zavinu1i ho aj s tými vonnými vecami do p1átna, ako je u Židov v obyčaji pochovávať. Na mieste, kde Ho ukrižova1i, bo1a záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom nikdy nikto ne1eža1. Tam teda po1oži1i Ježiša, keďže bo1 prípravný deň Židov a hrob bo1 b1ízko.

67. Zbor 
Oddychu prajme údom Tvojim,
nech krátky sen ich upokojí. 
Pokojne spi a mne tiež pokoj praj!
Hrob, ktorý Tebe určený je,
viac smútku nikdy neprikryje.
Otvor však nebo – a pek1o zatváraj! 

68. Chorá1
Ó, Pane, zošli anjela,
nech moju dušu nesie ta
do lona Abraháma!
Nech telo v tichej komôrke,
bez múk a trýzne prehorkej
spí až do zmŕtvychvstania!

Vzbuď ma zo smrti, prosím Ťa,
nech oči moje uvidia
Teba, Syn Boží, radostný
aj večný trón na výsosti!
Ježiš, buď v mojom srdci Hosť -
ja sláviť chcem Ťa na večnosť!