Mám nádej a spásu... Pocta Jele Krčméry-Vrteľovej a Miroslavovi Cipárovi


Mám nádej a spásu... Pocta Jele Krčméry-Vrteľovej a Miroslavovi Cipárovi


24. 6. 2022 Bratislava

(Ján Juráš, Ars ante portas, o. z., 0905 716 851, jan@juras.sk, www.juras.sk)


Spomienkové podujatie na dvoch vzácnych umelcov sa uskutoční v piatok 24. júna 2022  o 18.00 hod. v Novom evanjelickom kostole, Legionárska ulica, Bratislava. Vstup voľný, dobrovoľný príspevok

Spomienkové príhovory prednesú:

Izabela Pažítková a Terézia Ursínyová, Ľubomír Feldek, Margita Klobušická, prezidentka Nadácie Výskum Rakoviny

Duchovný príhovor: Ondrej Majling

V podaní súboru starej hudby Solamente naturali zaznejú diela Johanna Sebastiana Bacha

Kantáty Ich habe genug (Už dosť som žil), BWV 82, Ich will den Kreuzstab tragen BWV 56 (Rád ponesiem drevo kríža)
Koncert f mol pre čembalo a orchester BWV 1056

Pre spomienkové podujatie na Jelu Krčméry-Vrteľovú a Miroslava Cipára som vybral ako názov, kratučký, veľmi výstižný citát z textu kantáty J. S. Bacha v preklade Jelkinom Už dosť som žil:

Mám nádej a spásu..., ktorý pokračuje:
...mám silu vo viere,
a v náruči všetko so sebou si beriem, 
ach, dosť som žil! 

Obaja vzácni umelci, na ktorých spomíname, veľmi intenzívne spolupracovali s organizátormi cyklu BACH – kantáty so Solamente naturali. Jela Krčméry-Vrteľová prebásnila texty viacerých Bachových kantát, ako aj Matúšove a Jánove pašie. Prebásnené texty sme uvádzali v programových bulletinoch. Majster Miroslav Cipár je autorom viacerých log podujatí, súvisiacich s “bachovskými“ koncertmi. 

Súbor starej hudby Solamente naturali:

Miloš Valent – husle, umelecký vedúci

Rita Papp – cembalo, organ pozitív

Aleš a Petra Ambrosi – hoboj  

Janko Kružliak ml, Lubica Habart, Karolína Krigovská – husle  

Blanka Pavlovičová – viola 

Csilla Valyi – violončelo  

Tibor Nagy – kontrabas 

Tomáš Šelc – bas

PlagatA3 pocta